ناتاشا زمانی

متولد 1359
کارشناسی عمران ، دانشگاه امیرکبیر، 1381

کارشناسی ارشد مهندسی زلزله ، دانشگاه تهران ، 1384

دکترای سازه ، امریکا ، 1390

مشاور عالی بخش توسعه و تحقیق