مرحوم صمد رودگرمی

موسس و مدیر عامل شرکت پروژه ساز از سال 1363 تا 1399

کارشناس فنی در امور مطالعات، سازمان آب خرمشهر، سال ١٣٤٤-١٣٥٥

عضو هیئت مدیره، شرکت سایپا، سال ١٣٦٠-١٣٦٢

متولد ١٣١٨

کارشناس عمران، دانشگاه هاوارد، ١٣٦٠

موسس