محمدرضا مازندرانی حائری

متولد 1332

کارشناسی ارشد معماری ، دانشگاه شهید بهشتی، 1359

مشاور همکار معماری و شهرسازی