محمدرضا اسدی

متولد 1346
کارشناس مکانیک ، دانشگاه شیراز ، 1370
کارشناس ارشد مکانیک ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، 1373

بخش تاسیسات مکانیکی