مجتمع فرهنگی تفریحی و ورزشی پارک سئول تهران

کارفرما : شهرداری منطقه 3
طراحی و نظارت
1376
زیربنا : 15,000 متر مربع
تهران، ایران