علی اندجی گرمارودی

متولد 1357

کارشناسی ارشد معماری ، دانشگاه تهران ، 1384
دکترای معماری ، دانشگاه تهران ، 1393

بخش معماری