طراحی و نظارت عالیه و کارگاهی بر طرح احداث میدان بزرگ امام خمینی (ره) – قم

کارفرما : سازمان توسعه و عمران شهرداری قم

زیربنا : 146،000 متر مربع

1400-1395

قم، ایران