ساختمان اداری مرکزی نیروگاه اتمی بوشهر

کارفرما : سازمان انرژی اتمی ایران
تکمیل طراحی و اجرا
1372
زیربنا : 15,000 متر مربع
بوشهر، ایران