ساختمان اداری مرکزی سازمان عمران کیش

کارفرما : سازمان عمران کیش
طراحی و اجرا
1369
زیربنا : 2,600 متر مربع
تهران، ایران