زهرا رودگرمی

متولد 1347

کارشناسی (غیر مرتبط) دانشگاه آزاد کازرون 1371

عضو هیات مدیره