بهمن رودگرمی

متولد 1348
کارشناس ارشد عمران-خاک و پی، دانشگاه علم و صنعت، 1375
کارشناس عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1373

مدیرعامل